Radna skupina za bazična istraživanja

VODITELJ

Prof. dr. sc. Ines Drenjančević, dr. med.

Pročelnica katedre za fiziologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku